Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení 
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Jaroslav Svoboda - Vystrihovanky.cz., Černuc 198, 273 23 Černuc, (zde se NENACHÁZÍ prodejna), IČ 71426701 / DIČ CZ7712130052 (dále také "provozovatel") a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží Kupujícím, který není spotřebitelem 
1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

C. Záruční podmínky
1.
Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

4. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. 
Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

D. Rozpor s kupní smlouvou 
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

E. Vyřízení reklamace
1.
V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje u prodejce.

2. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi. Není–li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.

5. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

6. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

7. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

F. Rozsah záruky 
1. Záruka zaniká v následujících případech: 
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

2. Záruka se nevztahuje na: 
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, 
- vady způsobené neodborným užíváním

G. Odstoupení od smlouvy 
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup: 
1. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz. 
2. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu VYSTRIHOVANKY.cz, P.O. Box 4, 273 24 Velvary a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi. 
3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník. 
4. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí věci.

G. Závěrečná ustanovení 
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. února 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahrávám...